Reglament

Prova subjecta al Reglament oficial FCOC (+) i al que es detalla a continuació:
El Rogaining és un esport d'orientació en el qual els participants han de desplaçar-se a peu, amb l'objectiu d'aconseguir la màxima puntuació passant pels controls en un temps màxim i un ordre lliure.

1. PARTICIPANTS
1.1. Els equips estaran formats de dos, tres, quatre o cinc components.
1.2. Categories:
• JJ: Menors de 19 anys.
• HS, DS, XS: Categories Sènior. Homes, dones i mixta. Categoria oberta d'edat.
• HV, DV, XV: Veterans. Tots els membres de l'equip amb més de 40 anys.
• JV: Joves menors de 19 anys i Veterans de més de 40 anys.
• SV: Súper Veterans / es, de més de 55 anys.
1.3. Els participants menors de 16 anys han de formar part d'equips que tinguin algun component major de 18 anys.
1.4. Cada categoria té la seva pròpia classificació. Hi haurà una classificació general absoluta a títol informatiu.

2. EL MAPA
2.1. El mapa és el mateix per a totes les categories i té indicats tots els controls.
2.2. Es tracta d'un mapa específic d'orientació, de lectura simplificada i d'escala 1:20.000 o 1:25.000
Sempre que sigui possible, es marcaran les zones de verd 3 perquè no es converteixi en una prova on la sort tingui un pes massa gran.

3. ELS CONTROLS
3.1. No hi ha recorreguts establerts, cada equip decideix l'ordre de pas pels controls.
3.2. Els controls només es col·locaran en punts del terreny que estan representats al mapa. Les persones competidores han de passar per aquests punts seguint la ruta que ells mateixos hagin escollit.
3.3. Cada control s'ha de marcar amb una tela de control que consisteix en tres requadres de 30 x 30 centímetres, col·locats en forma triangular. Cada requadre aquesta dividit de manera diagonal, una meitat de color blanc i l'altra taronja (PMS 165).
3.4. La tela estarà ubicada a l'element indicat al mapa, d'acord amb la descripció del control. Sempre que sigui possible, la tela de control es col·locarà de manera que les persones competidores la vegin només quan arribin al punt de control descrit.
3.5. Hi haurà una quantitat de controls d'entre 30 i 45. A priori, no es podran visitar tots els controls.
3.6. Els controls poden tenir una puntuació diferent (entre 3 i 9 punts), segons la dificultat física i tècnica.
3.7. La puntuació estarà indicada amb el primer dígit de la numeració del control. Aquest codi no serà inferior a 31.
3.8. Guanya l'equip que aconsegueix més punts en un màxim de temps establert (6h).
3.9. Passar-se del temps comporta penalització per cada fracció de retard.
3.10. La penalització per retard sobre l'horari de tancament serà la següent:
Fins 6:04:59 - 5 punts
de 6:05:00-6:09:59 - 10 punts
de 6:10:00-6:14:59 - 20 punts
de 6:15:00-6:19:59 - 30 punts
de 6:20:00-6:24:59 - 40 punts
de 6:25:00-6:29:59 - 50 punts
més de 12:30:00 - desqualificació.
3.11. Juntament amb el mapa es lliurarà la descripció dels controls. Aquesta defineix la posició del control respecte de l'element que apareix al mapa. Aquesta descripció també es penjarà a la pàgina web de la prova una setmana abans de la disputa de la mateixa.
3.12. Les descripcions dels controls estaran presentats en forma de símbols, d'acord amb les descripcions dels controls de la IOF.
3.13. Els controls estaran disposats de manera que els equips més ràpids no tinguin temps de visitar-los tots.
3.14. La sortida estarà representada al mapa amb un triangle rosa, els controls amb un cercle rosa i l'arribada amb un doble cercle rosa.
3.15. Cal que la prova hagi controls de tots els nivells de dificultat pensant en tot tipus de participants, incloses metes de nivell iniciació.
3.16. La distribució de controls obeeixen a criteris d'estratègia i d'elecció d'itineraris.

4. LA CURSA
4.1. El mapa, amb tots els controls i la seva puntuació dibuixada, es lliurarà als participants 15 minuts abans de la sortida, i únicament dins del parc tancat.
4.2. Les persones competidores han de respectar les propietats públiques i privades. Està prohibit fumar durant la cursa.
4.3. Està prohibit utilitzar qualsevol mitjà de transport.
4.4. Tots els membres de l'equip han de mantenir agrupats, separats com a màxim 20 metres de distància entre si.
4.5. El cronometratge es farà amb el sistema SportIdent. S'ha de portar una targeta per persona. Cada targeta anirà fixada al canell del corredor amb un sistema irrompible. Per obtenir la puntuació, tots els membres de l'equip han de passar junts per cada control i validar el seu pas a totes les bases de control.
4.6. El corredor és l'únic responsable de validar correctament el seu pas per un control, mitjançant la comprovació del funcionament del dispositiu sonor i visual de la base. Aquelles persones competidores que perdin la seva targeta de control o trenquin el sistema de fixació inviolable seran desqualificades.
4.7. En cas d'empat a punts, guanya l'equip amb menys temps.
4.8. En arribar a meta, cal esperar a l'últim component de l'equip per marcar el control de meta.
4.9. El mal temps no serà un obstacle per a la realització de la prova, encara que l'organització la podrà modificar o suspendre de forma parcial o total els controls per la seguretat dels participants.
4.10. Els equips no podran rebre ajuda externa, ni de la resta d'equips, exceptuant els casos de lesió o perill manifest.
4.11. Material Obligatori:
Per participant:
• Motxilla
• 4 imperdibles
• Jaqueta impermeable o tallavents
• Manta d'emergència
• Mapa entregat per l'organització
• Targeta SportIdent (es pot llogar al formalitzar la inscripció)
• Xiulet
• Bidó o bossa d'aigua amb un mínim de 500 ml
• Menjar i provisions d'emergència
• Brúixola
Per equip:
• Farmaciola de socors
• Mobil amb bateria carregada
4.12. Material Recomanat:
• Retolador permanent i/o subratllador
4.13. Material Prohibit:
• GPS
• Altímetre
• Podòmetre
4.14. Totes les persones vinculades amb la prova han de complir estrictament les regles establertes per l'organització sobre protecció del medi ambient i qualsevol altra instrucció relacionada.
4.15. Les zones situades fora dels límits o perilloses, les rutes i zones prohibides i les línies que no es poden creuar estaran degudament marcades al mapa. Les persones competidores no podran accedir, seguir o creuar aquestes zones, rutes o límits.
4.16. Totes les rutes, punts d'encreuament i zones de pas obligatoris estaran marcades clarament al mapa i el terreny. Les persones competidores han de seguir la distància completa de qualsevol secció marcada del seu recorregut.
4.17. Hi haurà avituallaments naturals (fonts) degudament senyalitzats al mapa

5. RECLAMACIONS
5.1. Es constituirà un jurat tècnic, format per tres membres majors d'edat. Tots ells hauran de pertànyer a clubs diferents. Les decisions del jurat tècnic es prendran per majoria simple.
5.2. Les funcions del jurat tècnic són resoldre qualsevol dubte, reclamació o inconvenient que pugui sorgir durant la carrera.
5.3. El jurat tècnic tindrà la potestat d'anul·lar una o més categories si s'aprecia irregularitats que desvirtuen clarament la competició. Actuarà sempre sota la reclamació d'alguna persona competidora o organitzadora. El jurat tècnic també pot actuar d'ofici.
5.4. Només les persones competidores o organitzadores poden presentar reclamacions.
5.5. Si la reclamació afecta a alguna de les persones competidores que formen part del jurat, es designarà una altra persona competidora com a substitut.
5.6. Qualsevol reclamació sobre aspectes de la cursa, cal fer-la primerament per escrit al jurat tècnic abans de la proclamació dels guanyadors. El jurat tècnic la resoldrà, i en cas de no estar d'acord amb aquesta decisió, la persona competidora podrà recórrer per escrit durant les 24 hores següents a la finalització de la competició davant el Comitè de Competició.
5.7. L'organització complirà les decisions del jurat, com readmetre una persona competidora que ha estat desqualificada per l'organització, desqualificar una persona competidora acceptada per l'organització, anul·lar els resultats d'una categoria prèviament aprovats pel organització o aprovar uns resultats que l'organització havia declarat invàlids.

6. MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ
6.1. Disgregació del grup, és a dir, els equips sempre han de romandre tots junts i no separar-se més de 20 metres de la resta de l'equip, especialment en marcar el control.
6.2. Si un component de l'equip es retira, tot l'equip queda eliminat. La resta pot seguir en la prova, però fora de competició.
6.3. No portar algun element del material obligatori.
6.4. Abandonar part de l'equipament o llençar deixalles durant la carrera.
6.5. Utilitzar material prohibit: GPS, altímetre, podòmetre. Ajudes diferents del mapa i la brúixola. Utilitzar calculadora o ordinador per calcular el millor recorregut.
6.6. No prestar auxili a un altre equip que demani ajuda.
6.7. Tenir una actitud negativa o poc respectuosa, cap a la natura, les propietats privades, la resta d'equips, o els membres de l'organització.
6.8. Doblegar, tallar o manipular el dorsal.
6.9 Accedir, seguir o creuar una zona prohibida marcada al mapa.

7. JOC NET
7.1. Totes les persones que participin en aquesta prova s'han de comportar amb esportivitat i honestedat. Hauran de demostrar una actitud esportiva i un esperit amistós. Les persones competidores hauran de mostrar respecte cap a la resta de competidors, cap a les persones representants de l'organització, cap al personal dels mitjans de comunicació, cap al públic i cap als habitants de la zona de competició. Sobre el terreny, les persones competidores hauran de ser tan silencioses com sigui possible.
7.2. Excepte en cas d'accident, està prohibit rebre assistència d'altres competidors o proporcionar assistència a altres persones durant la competició. Ajudar les persones competidores lesionades és obligatori per a totes les persones participants.
7.3. El dopatge està prohibit. Les Regles Antidopatge del CSE s'han de tenir en consideració.
7.4. Totes les persones representants de l'organització i d'altres organismes mantindran en secret la zona i el terreny de competició abans de la seva publicació oficial. També es mantindrà en secret qualsevol informació sobre els controls.
7.5. Excepte per autorització expressa de l'organització, està totalment prohibit qualsevol intent de visitar el terreny de competició o d'entrenar-hi des de la publicació d'aquest Reglament fins a la disputa de la prova.
7.6. El comitè de competició o l'organització podran excloure de la competició qualsevol persona que estigui tan familiaritzada amb el terreny o el mapa que aquest fet li suposi un avantatge sobre la resta de competidors.
7.7. Les persones representants d'equips, les persones competidores, els representants dels mitjans de comunicació i el públic en general s'hauran de quedar a les zones assignades per l'organització.
7.8. Els organitzadors vigilants de controls no podran molestar ni parar cap persona competidora, ni tampoc subministrar cap tipus d'informació. Aquestes persones hauran d'estar en silenci, portar roba discreta i no podran ajudar les persones competidores que s'estiguin apropant als controls. Aquesta regla també s'aplica a totes les persones situades sobre el terreny, com ara les persones representants dels mitjans de comunicació.
7.9. Un cop hagi creuat la línia d'arribada, una persona competidora no podrà tornar a entrar al terreny de competició sense l'autorització de l'organització.
7.10. Qualsevol persona competidora que es vulgui retirar ho ha de comunicar immediatament a la zona d'arribada, lliurar el seu mapa i descarregar la seva targeta de control. Aquesta persona retirada no podrà influir en la competició de cap manera ni ajudar a altres competidors.
7.11. Qualsevol persona competidora que infringeixi una regla o que es beneficiï de la infracció d'una regla serà desqualificada.
7.12. Totes aquelles persones no competidores que infringeixin una regla podran rebre accions disciplinàries.
7.13. L'organització ha invalidar la competició si en algun moment es produeixen circumstàncies que fan que la competició resulti antiesportiva o perillosa per a les persones competidores.